Stadgar

1. Namn

Föreningens namn är Antroposofiska Sällskapet i Sverige (Sällskapet). Den är en självständig ideell förening inom Allmänna Antroposofiska Sällskapet som har sitt säte vid Goetheanum i Dornach, Schweiz.

2. Säte

Sällskapet har sitt säte i Södertälje kommun.

3. Verksamhetsår

Sällskapets verksamhetsår är kalenderår.

4. Ändamål

Sällskapet har som ändamål att vara en social mötesplats för människor med intresse för antroposofi och att befrämja forskning på det andliga området.

Sällskapet har också till uppgift att främja utbildning samt nordiskt och internationellt samarbete och att vårda relationen till det Allmänna Antroposofiska Sällskapet i Dornach. Hit hör att på ett solidariskt sätt bidra till finansieringen av Goetheanum som ett centrum för Fria Högskolan för Antroposofi.

Fria Högskolan för Antroposofi är ett fristående organ inom Sällskapet.

Vägledande för Sällskapet är vad som på initiativ av Rudolf Steiner kom till uttryck vid nygrundandet av Antroposofiska Sällskapet julen 1923 i Dornach, se bl.a. dess ursprungsstadgar som nu kallas ”Principerna”.

5. Medlemskap

Medlem i Sällskapet kan var och en bli som ser något berättigat i en sådan institution som den Fria Högskolan för Antroposofi med centrum vid Goetheanum i Dornach. Ansökan om medlemskap görs skriftligen och lämnas till sekretariatet. Varje medlem betalar en årlig avgift till Antroposofiska Sällskapet i Sverige. Medlem i sällskapet blir samtidigt medlem i Allmänna Antroposofiska Sällskapet.

6. Grupper

Medlemmar kan på ortslig eller saklig grund sammansluta sig till grupper inom Sällskapet. Det kan vara samtalsgrupper eller grupper inriktade på studier, konstnärlig verksamhet, eller praktiskt arbete och fungera som projekt- eller arbetsgrupper.

Anmälan om att en grupp har bildats görs till sekretariatet. Gruppen utser inom sig en medlem att företräda den.

7. Föreningsmöten

Sällskapet håller två årliga ordinarie möten, ett på våren och ett på hösten. Vårmötet är årsmöte. Höstmötet är ett samråds-, uppföljnings- och planeringsmöte för nästkommande år.

Vid föreningsmöten gäller: Motioner ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före mötet. Kallelse till möte ska tillsändas medlemmarna senast tre veckor före mötet och innehålla dagordning, inkomna motioner och styrelsens förslag. Närvarolista, som grund för röstlängd, upprättas. Endast närvarande medlem har rösträtt. Varje medlem har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet om ej annat framgår av dessa stadgar.

Stående punkter på dagordningen:

•       Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare, tillika rösträknare

•       Mötets stadgeenliga utlysning

•       Fastställande av dagordning

•       Fastställande av röstlängd

•       Behandling av inkomna motioner samt förslag från styrelsen

•       Fastställande av tidpunkt för kommande möte samt sista motionsdag

•       Andra ärenden som det ankommer mötet att besluta om

Årsmöte

Sällskapets årsmöte hålls före april månads utgång på plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte ska även innehålla redovisningshandlingar och valberedningens förslag.

På årsmötet ska också följande punkter behandlas:

•       Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning

•       Revisionsberättelser för det gångna verksamhetsåret

•       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

•       Val av styrelse

•       Val av godkänd/auktoriserad revisor och suppleant

•       Val av internrevisor och suppleant

•       Val av valberedning

•       Uppföljning av verksamhetsplan och budget

Höstmöte

Höstmötet hålls senast i november månad på plats som styrelsen bestämmer. Kallelsen ska innehålla budgetförslag och verksamhetsplan.

På höstmötet ska också följande punkter behandlas:

•       Verksamhetsplan

•       Budget

•       medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår

8. Extra föreningsmöte

Styrelsen kan kalla till extra föreningsmöte efter eget beslut. Sådant ska också hållas om revisor eller minst trettio av Sällskapets medlemmar så begär. Möte ska hållas inom sex veckor.

9. Valberedning

Valberedningen väljs av årsmötet och ska bestå av tre ledamöter, som väljs för ett år i taget, dock som längst tre år i följd. Valberedningens uppdrag är att till årsmötet redovisa inkomna förslag på medlemmar som står till förfogande till styrelse, internrevisor och valberedning samt att lämna förslag på val av styrelseledamöter, internrevisor och valberedning. I förekommande fall förbereder valberedningen tillsammans med styrelsen i Sverige och i Dornach förslag till generalsekreterare.

10. Styrelse

Styrelsens uppgift är att ansvara för Sällskapets ekonomi och övriga tillgångar, arbeta i enlighet med verksamhetsplanen, uppdatera medlemsregistret samt ansvara för ett medlemsblad och för informationsflödet mellan Goetheanum och Sverige.

Styrelsen ska bestå av minst fem, högst nio ledamöter, inklusive generalsekreteraren. Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och skattmästare samt upprättar en intern arbetsordning. Styrelsemedlem utses av årsmötet för en tid av högst två år så att högst halva antalet avrundat uppåt utses ena året och de övriga andra året.

Styrelsen är beslutsför om fler än halva antalet medlemmar är närvarande. Vid styrelsemöte ska protokoll föras. Styrelseprotokollen ska hållas tillgängliga för medlemmarna.

11. Generalsekreteraren

Generalsekreteraren ska sköta förbindelsen mellan medlemmarna, andra landssällskap och det Allmänna Antroposofiska Sällskapet i Dornach. Generalsekreteraren, som ska vara bekräftad av styrelsen för Allmänna Antroposofiska Sällskapet, utses av medlemmarna vid årsmötet. Generalsekreteraren utses för en period av tre år.

12. Ändring av stadgar

Ändringar av dessa stadgar ska beslutas av två på varandra följande föreningsmöten med minst tre månaders mellanrum varav ett ska vara ordinarie årsmöte. För ändring fordras att minst 2/3 av de röstande biträder förslaget vid den andra omröstningen.

13. Utträde

Medlem som vill utträda ur Sällskapet ska skriftligen anmäla detta till sekretariatet. Den som inte betalat sin avgift under två års tid eller på annat sätt bekräftat sitt medlemskap betraktas inte längre som medlem och överförs administrativt till Allmänna Antroposofiska Sällskapet.

14. Uteslutning

Styrelsen kan fatta beslut om att utesluta medlem som enligt styrelsens uppfattning aktivt motverkar Sällskapets ändamål. Uteslutning ska föregås av skriftlig erinran från styrelsen, varefter medlemmen ges rimlig tid att yttra sig i frågan.

15. Upplösning

Beslut om Sällskapets upplösning och disposition av tillgångar fattas med 2/3 majoritet av två på varandra följande föreningsmöten med minst tre månaders mellanrum, varav ett ska vara ordinarie årsmöte. Frågan om disposition av tillgångar ska tas upp i kallelsen till mötet. Om ingenting annat beslutas tillfaller tillgångarna Allmänna Antroposofiska Sällskapet i Dornach, Schweiz.


Stadgarna ändrades senast:
Årsmötet 2020-09-05, (§10, §11).