Waldorfpedagogik

Efter över femtio års verksamhet i landet har waldorfpedagogiken uppnått ett stort förtroende hos allmänhet och myndigheter.

Waldorfpedagogiken har vuxit fram ur den antroposofiska människobilden, men skolorna är öppna för alla eftersom det inte handlar om en livsåskådningsskola.

Waldorfpedagogiken syftar till att hela människan skall gå i skolan, inte bara huvudet. Detta innebär att även praktiska ämnen som till exempel slöjd, målning och musicerande betraktas som lika viktiga som de intellektuella. Även känslo- och viljelivet måste utvecklas.
En konsekvens av inriktningen på personlighetsutveckling är att man inte tillämpar ett segregerande betygssystem. Ingen elev jämförs med någon annan än sig själv, inte heller existerar betygshets.

Waldorfpedagogiken, som ansluter sig till grundskolans övergripande mål, syftar till att utveckla allsidighet hos det växande barnet, att få det att mogna som människa. Att förbinda sig med världen för att sedan kunna ta på sig ett personligt ansvar på självvalda områden.

Undersökningar visar att waldorf- och grundskoleelevers kunskaper efter genomgången skolgång i allt väsentligt är likvärdiga. Men det finns en avgörande skillnad.
I grundskolan är kunskapsinhämtandet målet med undervisningen, i waldorfskolan är det medlet. Där grundskolan syftar till boklig bildning lägger waldorfskolorna tyngdvikten vid den individuella utvecklingen. Grundskolan är yrkesorienterad medan waldorfskolan är personlighetsinriktad.
Klasserna är sammanhållna under hela skoltiden. De första sju till åtta åren ges all undervisning av en och samma lärare - klassläraren, ofta i intimt samarbete med facklärare.

Arbetssättet är anpassat efter de olika skedena i barnets utveckling och kan därför variera väsentligt från klass till klass. Gemensamt är dock det konstnärliga elementet som genomsyrar hela arbetet, inte för att utbilda konstnärer, utan som pedagogisk metod.
Om till exempel barnen själva får gestalta sina arbetshäften får de ett starkare förhållande till stoffet än de skulle få med anonyma läromedel. Genom rytmiska lekar och sånger kommer de yngre barnen lättare in i matematik- och språkundervisning etc.

I waldorfskolor existerar ingen rektor, det är kollegiet som har det yttersta ansvaret.

Den första waldorfskolan grundades 1919 i Stuttgart av Rudolf Steiner för arbetarbarnen i cigarettfabriken Waldorf-Astoria, därav namnet. Idag finns över 500 skolor i många länder och i alla världsdelar därav över 80 i Norden och 40 i Sverige. Dessutom finns drygt sextio waldorflekskolor.


Läs mer om:

Waldorfskolefederationen

Länkar till waldorfskolor mm.

Om utbildning på portalen: www.antroposofi.info