Biodynamisk odling

På 1920-talet, långt innan begreppet ekologisk odling ens var uppfunnet, blev antroposofins upphovsman Rudolf Steiner ombedd att ge riktlinjer till en förnyelse av jordbruket för en grupp schweiziska bönder. Han höll då en serie föredrag som stenograferades ned och gavs ut i bokform. Så uppstod den biodynamiska odlingsmetoden.

Det är fortfarande den mest radikala och konsekventa metoden. Det handlar inte enbart om ett kemikalie- och konstgödselfritt sätt att bruka jorden, även om frånvaron av gifter är den självklara utgångspunkten.

Målet för den biodynamiska odlingen är att befrämja jordens bördighet och förmåga att ge människan närande och hälsosamma livsmedel och skapa förutsättningar för såväl människans som jordens långsiktiga vidareutveckling.

Inom den biodynamiska odlingen betraktas gården som en egen organism, en helhet som så långt möjligt ska sträva efter att vara självförsörjande med foder och gödsel genom kretslopp och balans mellan mark, växter och djur. Odlingsåtgärderna syftar till ett långsiktigt hushållande med ändliga naturresurser, skyddandet av miljön och den biologiska mångfalden samt vård om husdjurens välbefinnande med respekt för deras egenart.

Genom forskning eftersträvas ökad kunskap om också det som är verksamt i det levande i växter och djur som överordnade och organiserande krafter. Kunskap om i det sinnliga verkande översinnliga kosmiska krafter har lett till användande av livsförstärkande medel (i dagligt tal kallade biodynamiska preparat) hämtade ur naturen med syfte att förbättra jordens bördighetsegenskaper, växternas motståndskraft mot skador och sjukdomar samt höjande av livsmedlens värde som näring för människan.

De av Demeter kontrollerade jordbruken använder sig varken av latrin, rötslam eller parallellodling. Inga genmodifierade organismer (GMO) får förekomma i odlingen.

I Sverige startade de första biodynamiska odlingarna på trettiotalet. 1944 bildades Biodynamiska Föreningen som hjälpte till med rådgivning och som tillsammans med nordisk Forskningsring lade grunden för den ekologiska odlingens framväxt i landet. Den biodynamiska odlingen kontrolleras av Demeterförbundet, en statligt godkänd kontrollorganisation som samarbetar med KRAV, kontrollorganisationen för ekologiska odling. Demeterförbundet har kontrollverksamhet i 18 länder.

Läs mer om:

Om odling på portalen: www.antroposofi.info

Biodynamiska föreningen 

Utbildning, marknad, butik: Skillebyholm i Järna